Informacje o ochronie danych osobowych


Informacje o ochronie danych osobowych
w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne


 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony danych osobowych informuję, że:

 1. Źródłem danych osobowych są wnioski składane do Urzędu Gminy oraz inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie;
 2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania swoich danych i prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 3. Pani/Pana dane mogą być udostępniane wyłącznie na podstawie przepisów prawa organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą interes prawny w otrzymaniu danych;
 4. W Urzędzie Gminy ustanowiony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się przez e-mail iod@grodziskodolne.pl lub tel. 17 242 82 65;
 5. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Grodzisko Dolne reprezentowana przez Wójta Gminy, z siedzibą 37-306 Grodzisko Dolne 125a, 17 242 82 65, fax 17 24 36 038,
  e-mail: urzad@grodziskodolne.pl, strona internetowa www.grodziskodolne.pl;
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji obowiązków lub uprawnień wynikających z przepisów prawa. Szczegółowa podstawa prawna przetwarzania danych zawarta jest w Rejestrze czynności przetwarzania danych osobowych prowadzonym przez Urząd Gminy Grodzisko Dolne;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne.
 • Data aktualizacji: 2023-12-06 10:25
 • |
 • Licznik odwiedzin: 14 656 577