Nieodpłatna pomoc prawna


Na terenie Gminy Grodzisko Dolne nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym, 37-306 Grodzisko Dolne 124 A, przez radcę prawnego:

Dyżur pełni prawnik w każdy wtorek w godzinach od 07:45 do 11:45

Zgłoszeń należy dokonywać pod nr tel.: 882 015 438

lub za pośredictwem strony internetowej: np.ms.gov.pl

Darmowa pomoc prawna finansowana jest z budżetu państwa.

Od 1 stycznia 2019 roku zgodnie z nowelizacją ustawy, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, iż nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Pomoc prawna polega na:

 1. Poinformowaniu osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatnej mediacji (w 2019 roku fakultatywnie, a od 2020 roku obligotoryjnie), lub
 5. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

Nieodpłatna pomoc prawna dotyczy informacji z zakresu:

 1. Prawa rodzinnego, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów;
 2. Spraw dotyczących rozwodu lub separacji;
 3. Spraw dotyczących alimentów;
 4. Spraw z zakresu prawa pracy;
 5. Spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej;
 6. Spraw z zakresu prawa karnego;
 7. Spraw z zakresu prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego;
 8. Spraw z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego;
 9. Spraw z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 10. Spraw z zakresu prawa rzeczowego;
 11. Spraw z zakresu prawa spadkowego;
 12. Spraw z zakresu prawa podatkowego – z wyłączeniem spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu:

 1. Prawa celnego,
 2. Prawa dewizowego,
 3. Prawa handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 • Data aktualizacji: 2024-07-12 11:11
 • |
 • Licznik odwiedzin: 15 094 002