Kierownictwo Urzędu Gminy

 

Wójt

mgr Jacek Chmura

Zastępca Wójta

mgr Mariusz Jasic 

Sekretarz Gminy

mgr Adam Chmura

Skarbnik Gminy mgr Barbara Jużyniec

 

Dane teleadresowe Urząd Gminy

 

Adres 37-306 Grodzisko Dolne 125a

Telefon

Tel.: 17 242 82 65

fax.: 17 243 60 38

e-mail

urzad[at]grodziskodolne.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrytki Urzędu Gminy Grodzisko Dolne na portalu www.epuap.gov.pl:

91k9c3bgdm/skrytka

Strona www

www.grodziskodolne.pl

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Sobota - Niedziela: nieczynne

Komórki organizacyjne Urzędu


Referat Finansów

Andrzej Rydzik - Kierownik Referatu Finansów
- kieruje pracą referatu,
Prowadzi sprawy:
- prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej w układzie klasyfikacji budżetowej,
- rozlicza inwentaryzację,
- prowadzi ewidencję przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Gospodarki Wodnej i ochrony Środowiska,
- rozlicza wpływy ze sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego i Agencji Własności Skarbu Państwa,
- realizuje rachunki dotyczące Urzędu Gminy,

Magdalena Kot - księgowa
Prowadzi sprawy:
- księgowej obsługi Gminy,
- księgowości inwestycyjnej,
- podatku od środków transportu

Marzena Koń - podinspektor d/s księgowości podatkowej
- rozlicza i księguje wpłaty zobowiązania pieniężnego mieszkańców,
- rozlicza i księguje podatek od nieruchomości,
- wszczyna i prowadzi postępowania egzekucyjne w celu ściągnięcia zaległości z tytułu podatków i opłat,

Anna Sołek - Inspektor d/s wymiaru podatków
- dokonuje wymiaru podatków i opłat,
- załatwia podania w sprawach umorzeń i zwolnień należności podatkowych i innych opłat,

Beata Kula - obsługa kasy
- przyjmuje wpłaty gotówkowe od ludności z różnych tytułów,
- organizuje zbiórki na Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia

Referat Administracyjny

Zbigniew Gdański – Kierownik Referatu

- kieruje pracą referatu,
Prowadzi sprawy:
- działalności gospodarczej,
- promocji i przedsiębiorczości,
- wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- przyjmowania zeznań stwierdzających zatrudnienie w gospodarstwie,
- bezpieczeństwa publicznego,
- kultury,
- organizacji pozarządowych,

- BHP Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy,
- ochrony przeciwpożarowej Urzędu,

Krzysztof LaskowskiInformatyk

Prowadzi sprawy:

- administracji gminną stroną internetową,
- administracji Biuletynem Informacji Publicznej Urzędu
- informatyzacji urzędu

Anna Bednarz - Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Prowadzi sprawy:

- ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- sprawy wojskowe: rejestracja i pobór,

Dorota Czapla – Sekretarka

Józef Lizak - Inspektor ds. obrony cywilnej / archiwista
Prowadzi sprawy:

- świadczeń na rzecz obronności kraju,
- obrony cywilnej,
- ochrony tajemnicy państwowej i służbowej,
- archiwum zakładowego,
- zaopatrzenia Urzędu w materiały eksploatacyjne i biurowe,
- utrzymania w sprawności maszyn i urządzeń biurowych,
- nadzoru nad systemami łączności i ochrony,
- współpraca w w/w sprawach z jednostkami z terenu gminy,

Barbara Danak - Inspektor d/s ochrony środowiska i gospodarowania odpadami komunalnymi
Prowadzi sprawy:
- ochrony środowiska,
- ochrony przyrody,
- gospodarki wodnej i ochrony przed powodzią,
- czystości i porządku w gminie oraz gospodarki odpadami, 

Barbara Majkut – Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

Prowadzi sprawy:

- obsługi Rady Gminy i jej organów,
- współpracy z samorządami wiejskimi,

Anna Joniec – redaktor "Gazety z Grodziska i okolic"

Prowadzi sprawy:

- promocja gminy,
- wydawanie "Gazety z Grodziska i okolic"

Jan CzerwonkaKierowca

Grażyna WlazłoWoźna

Referat Inwestycji

Jolanta Simenko – Kierownik Referatu

- kieruje pracą referatu,
Prowadzi sprawy:

- koordynacji działań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych,
- kontaktów z przedsiębiorcami z terenu gminy,
- pozyskiwania informacji dotyczących możliwości aplikowania o środki zewnętrze,
- przygotowywania wniosków o dofinansowanie zewnętrzne na zadania gminy,

Adam CzerwonkaGeodeta gminny
Prowadzi sprawy:

- sporządzania dokumentacji geodezyjnej dotyczącej obrotu nieruchomościami gminy,
- podziału i ustalenia granic mienia gminy,
- inwentaryzacji urządzeń podziemnych,
- numeracji porządkowej nieruchomości i budynków,
- planowania przestrzennego gminy,
- obsługi budownictwa indywidualnego

Marta Pelic - Pogorzelska - Stanowisko ds. obsługi mienia komunalnego
Prowadzi sprawy:

- gospodarki mieszkaniowym zasobem gminnym,
- sprzedaży, dzierżawy, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, zarząd i użyczania nieruchomości stanowiących własność gminy,

- zabytki gminne

Kazimierz Stopyra - Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony przeciwpożarowej
Prowadzi sprawy:
- produkcji roślinnej i zwierzęcej,
- łąkarstwa i melioracji,
- łowiectwa,
- geologii i ochrony gruntów,
- ochrony przeciwpożarowej

Edward Wasyl - stanowisko ds. infrastruktury kubaturowej 

Prowadzi sprawy:

- inwestycyjno-remontowe na obiektach komunalnych,
- inwestycji sieciowych, 

Urząd Stanu Cywilnego

Danuta Zygmunt- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Prowadzi sprawy:

- zawarcia związku małżeńskiego, urodzeń i zgonów,
- sporządzania odpisów akt stanu cywilnego,
- inne wynikające z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
- kadrowe pracowników urzędu gminy,

Stanowiska pozareferatowe

Stanisław Kurlej – Radca Prawny

Piotr Czubat - Radca Prawny 

Prowadzą sprawy:

- udzielanie opinii, porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
- opiniowanie projektów uchwał rady gminy, zarządzeń wójta, umów, umorzeń wierzytelności oraz spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,

  • Data aktualizacji: 2024-07-12 11:11
  • |
  • Licznik odwiedzin: 15 094 056