Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym


Adres do korespondencji:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym 37-306 Grodzisko Dolne 124a

www.gops.grodziskodolne.pl

e-mail: gops@grodziskodolne.pl

Kontakt tel.:

17 2429134

17 2436163

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30

Kierownik:

mgr Andrzej Wikiera

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym jest jednostką organizacyjną gminy Grodzisko Dolne. Działa w oparciu o Statut  zatwierdzony uchwałą Rady Gminy. Realizuje zadania własne i zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych, dobry start, oraz przyznawania Kart Dużej Rodziny.

1. POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

   -  osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty701,00 zł/ mies.,

   -  osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł / mies.,

   -  rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie / mies.- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów, tj.:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;
 8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą  lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. C lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 13. alkoholizmu lub narkomanii;
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek okresowy przysługuje ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Ustala się go do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny (osoby samotnej) a dochodem tej rodziny (osoby samotnej).

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Również może być przyznany osobie albo rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego oraz w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Pomoc w zakresie dożywiania świadczona jest w oparciu o program wieloletni "Posiłek w szkole i w domu".  W jego ramach realizowane są działania dotyczące zapewnienia pomocy:

 1. dzieciom i uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 2. osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym,

w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Usługi opiekuńcze przysługują osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi reguluje uchwała Rady Gminy.

Umieszczenie w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są:

 • mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu,
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w części pozostałej.

Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) przysługuje osobom samotnie gospodarującym i rodzinom spełniającym kryteria do uzyskania pomocy, których dochód na osobę samotną lub na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego (1 402,00 zł – osoba samotna;  1 056,00 zł – osoba w rodzinie).

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej oraz ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności. Asystent rodziny realizuje zadania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wspierając rodzinę w wykonywaniu jej funkcji opiekuńczo- wychowawczych.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie. W jego skład wchodzą przedstawiciele policji, służby zdrowia, sadu, oświaty, Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2. ZADANIA ZLECONE

Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł i lub 764,00 zł - gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Przyznawane i wypłacane są zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i rodzicielskie, specjalne zasiłki dla opiekunów oraz jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka. Okres świadczeniowy trwa od 01.11. do 30.10. roku następnego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia (w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo), jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800,00 zł. Są przyznawane i wypłacane w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł. Okres świadczeniowy trwa od 01.10 do 30.09 następnego roku.

Świadczenia wychowawcze (500+) w wysokości 500,00 zł przysługuje na każde dziecko do momentu ukończenia przez nie
18-tego roku życia, bez względu na dochód. Okres świadczeniowy trwa od 01.10.2019 r. do 31.05.2021 r.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Szczegółowe informacje na temat, jakie zniżki oferuje Karta Dużej Rodziny, znajdują się na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl wraz z aktualizowanym wykazem partnerów programu.

 • Data aktualizacji: 2024-07-12 11:11
 • |
 • Licznik odwiedzin: 15 093 967