Ogłoszenia


Dożywianie dzieci w szkołach


Dochód na jednego członka rodziny nie może przekraczać miesięcznie 150 % kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej tj.  684,00 zł. Wnioski należy składać w GOPS, tel. 017 24 29 134. Dokumenty wymagane od osób ubiegających się o udzielenie pomocy:
 • podanie do ośrodka pomocy społecznej o przyznanie dożywiania,
 • dokładne dane osobowe wszystkich członków rodziny (PESEL, nr dowodu osobistego),
 • dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj: dowody otrzymywania emerytury lub renty,
 • zaświadczenia pracodawcy lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informację o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło z informacją o potrąconych zaliczkach jak wyżej,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o kwocie i liczbie pobieranych zasiłków rodzinnych  i pielęgnacyjnych,
 • zaświadczenie z urzędu pracy lub oświadczenie o pobieranym zasiłku dla bezrobotnych, lub o tym, że zasiłku się nie pobiera,
 • zaświadczenia z KRUS lub oświadczenie o opłacanej składce na ubezpieczenia, kwoty świadczeń pobieranych w KRUS,
 • zaświadczenie, nakaz płatniczy lub oświadczenie o posiadanym gospodarstwie rolnym,
 • zaświadczenie z gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki lub oświadczenie,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie z urzędu skarbowego o posiadanych dochodach,
 • w przypadku braku udokumentowanych dochodów oświadczenie majątkowe.