Rada Uczestników Scalenia wybrana


 

Wybór Rady Uczestników Scalenia, informacja o harmonogramie prac na najbliższy rok oraz odpowiedzi na szczegółowe i niejasne zagadnienia związanie ze scaleniem gruntów w Grodzisku Dolnym – to cel jaki przyświecał zorganizowanemu przez wójta gminy i starostwo powiatowe, spotkaniu z mieszkańcami Gminy Grodzisko Dolne.

Ponad 150 zainteresowanych tematem scalenia mieszkańców gminy, przybyło na zorganizowane w dniu 3 listopada w Remizie OSP w Grodzisku Dolnym spotkanie.

Pracownicy Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, w osobie pana Józefa Ozimka, oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Leżajsku, w osobach: pana Władysława Miazgi – geodety powiatowego i pana Bogusława Sagana – inspektora powiatowego ds. scalenia, opowiadali o toku prac scaleniowych oraz najbliższych planach z tym związanych.

Dokonano też wyboru i głosowania nad Radą Uczestników Scalenia, skład której tworzy 12-stu przedstawicieli sołectw objętych scaleniem: z Grodziska Dolnego Miasta - Mazurek Tadeusz, Kędziora Andrzej, Szkodziński Zbigniew, z Grodziska Dolnego - Nowak Roman, Kosior Janusz, Karaba Jan, Słabiak Małgorzata, Granicka Lesława i z Grodziska Nowego - Bielecki Jan, Miś Mariusz, Rydzik Zbigniew, Turek Teresa.

Panowie moderujący spotkanie przedstawili zebranym, na czym polegać będzie praca takiej rady i czym się zajmie w najbliższym czasie. Jako że zebranie miało także charakter informacyjny, pojawiły się liczne pytania mieszkańców związane z przebiegami granic, szacunkiem porównawczym gruntów, pomniejszaniem i powiększaniem gospodarstwa, czy przeniesieniem gruntów z innych miejscowości.

Szczegółowe odpowiedzi na zadane pytania opublikujemy w najbliższym czasie po ich opracowaniu.