Pomoc społeczna


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym działa w oparciu o art. 110 ust. l ustawy o pomocy społecznej, który mówi: zadania pomocy społecznej w gminach wykonują jednostki organizacyjne - ośrodki pomocy społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej powołany przez cytowany wyżej przepis ustawy realizuje zadania zlecone przez Wojewodę i zadania własne Gminy. Zadania pomocy społecznej realizowane były w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. ( tekst jednolity Dz. U Nr 175 poz.1362 z 2009r. z póżn. zm.). Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Podstawowym zadaniem Ośrodka jest zaspokojenie na terenie gminy potrzeb życiowych osób i rodzin, umożliwienie im bytowanie w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz działanie na rzecz usamodzielnienia osób i rodzin ich stabilizacji i integracji ze środowiskiem.