Usługi komunalne


 

Świadczeniem usług komunalnych na terenie gminy zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Grodzisku Dolnym. Spółka świadczy usługi komunalne dla mieszkańców gminy Grodzisko Dolne w zakresie:

  • zaopatrzenia w wodę,
  • odprowadzania ścieków,
  • wywozu ścieków wozem asenizacyjnym ze zbiorników bezodpływowych,
  • budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych i rozbudowy sieci,
  • innych usług komunalnych, jak: koszenie poboczy dróg, terenów gminnych, obsługa terenu zbiornika ,,Czyste” w okresie letnim, obsługa targowiska gminnego,
  • robót remontowo-budowlanych,
  • sprzedaży piasku z kopalni „Laszczyny”.