27,5 miliona na scalenia w Grodzisku zagwarantowane!


 

Strumień unijnych i krajowych środków zasili w najbliższych latach grodziską wieś. Ok. 27,5 mln złotych dofinansowania pozyskano na scalenie gruntów położonych w Gminie Grodzisko Dolne. To projekt o największym dofinansowaniu w historii gminy! Środki w tej wysokości pozwolą na sprawne przeprowadzenie operacji i kompleksowe wykonanie zagospodarowania poscaleniowego.  Dzięki temu zniknie układ pól, który jest co prawda malowniczy ale nie przystaje do obecnych standardów rolnictwa i ogranicza jego rozwój na terenie naszej gminy.

Podpisaniem umowy gwarantującej fundusze na scalenie gruntów, zakończyły się wspólne działania Starostwa Powiatowego w Leżajsku i Gminy Grodzisko Dolne. Przyznana pomoc w kwocie ponad 27 mln 477 tys. zł. stanowi 100% poniesionych kosztów i pochodzi z dwóch źródeł. Refundacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to kwota ok. 17 mln 484 tys. zł., zaś pozostała część – niemal 10 mln złotych stanowi wkład budżetu państwa.

Postępowaniem scaleniowym objęte zostaną grunty znajdujące się w obrębie geodezyjnym Grodzisko Dolne, czyli wsie Grodzisko Dolne i Grodzisko Nowe. Łączny obszar scalanej powierzchni to ok. 2700 hektarów. Realizacja zadania przebiegać będzie w dwóch etapach. Pierwszy to prace geodezyjne, które mogą potrwać ok. 3 lat, natomiast drugi to zagospodarowanie poscaleniowe wydzielonych działek i dróg, realizowane w okresie 2 lat. Celem scalenia jest poprawa struktury rozłogu gospodarstw rolnych.

Przeprowadzenie scalenia jest możliwe dzięki pozytywnej deklaracji właścicieli gruntów wyżej wymienionych miejscowości, którzy ponad rok temu wystąpili do Starosty Leżajskiego z wnioskiem o scalenie. Wniosek ten spełnił wymagania, uzyskując 63% pozytywnych zgód.

Również pozostałe niescalone miejscowości w gminie uzyskały wymagany minimalny 50% wskaźnik kwalifikujący rozpatrywanie wniosku o scalenie. Jednak ze względu na ograniczone środki finansowe będące w posiadaniu marszałka, w pierwszej kolejności rozpatrywane były miejscowości spełniające dwa kryteria, tj. pokaźny areał scaleniowy oraz wysokie procentowe poparcie właścicieli gruntów. W naszym przypadku wymogi te spełnił obręb geodezyjny Grodzisko Dolne.

Prace w terenie już trwają. Pracownicy Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych z Rzeszowa ustalają granice w terenach zabudowanych, wkopując słupki graniczne. Ta sama procedura dotyczyć będzie terenów leśnych. Harmonogram najbliższych działań, przewiduje wykonanie szacunku porównawczego gruntów przed scaleniem oraz wykonanie projektu i wyznaczanie nowych dróg.

Ponadto w miesiącu listopadzie Starosta Leżajski organizuje spotkanie informacyjne dla uczestników scalenia. Celem zebrania będzie wybór rady uczestników scalenia. Zebranie odbędzie się 3 listopada 2016r. o godz. 17 w budynku Remizy OSP w Grodzisku Dolnym. Z uwagi na ważność omawianych spraw prosimy o liczny udział w zebraniu.

Projekt realizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Powyższa fotografia pochodzi ze strony www.google.pl/maps i przedstawia układ pół w miejscowości Grodzisko Dolne przed scaleniem.