Informacje nieudostępnione

Informacje nieudostępnione

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:
Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych przez Urząd Gminy Grodzisko Dolne w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

1. wywieszanie informacji, w tym aktów prawnych organów gminy na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Grodzisko Dolne i tablicach ogłoszeń w sołectwach.

2. udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych gminy oraz udostępnianie dokumentów na ustny wniosek, złożony w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne w pokoju nr 6.

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnianie może nastąpić niezwłocznie.

Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia organów kolegialnych gminy. O terminie, miejscu i porządku obrad tych organów zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Grodzisko Dolne i tablicach ogłoszeń w sołectwach, wywieszane nie później niż 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia. 

Opublikowane przez: Barbara Czerwonka | Data wprowadzenia: 2003-06-26 11:46:11.
Data wprowadzenia: 2003-06-26 11:46:11
Opublikowane przez: Barbara Czerwonka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Grodzisko Dolne 125
37-306
Kierownik Jednostki
mgr Jacek Chmura
Kontakt:
Tel: (+48 17) 24-28-265
Fax: (+48 17) 24-28-265
e-mail: urzad@grodziskodolne.pl