Formularze

Formularze

Zgodnie z art. 10 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest dostępniana na wniosek.

Udostępnianie informacji na wniosek w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne

1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w trybie ustawy można złożyć w formie ustnej lub pisemnej.
2. Jeśli informacja może być udostępniona niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać pisemnego wniosku.
3. Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, obowiązuje wniosek pisemny (art.10.ust.2.).
4. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć w Urzędzie Gminy, bądź przesłać na adres:

Urząd Gminy Grodzisko Dolne
37-306 Grodzisko Dolne 125a

5. Informacja, o której mowa w punkcie 3., udostępniana jest na pisemny wniosek zainteresowanego "bez zbędnej zwłoki", to znaczy nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku (art. 13.ust.2).
6. Jeżeli z uzasadnionego powodu zachowanie tego terminu jest niemożliwe, wnioskodawca jest w ciągu 14 dni powiadamiany o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku. 

 Do pobrania wnioski o udostępnienie informacji publicznej: Format PDF   Format DOC


Urząd Gminy zastrzega prawo pobierania opłaty od informacji udostępnianych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jeśli udostępnienie informacji wiąże się z dodatkowymi kosztami (np. odpowiedni nośnik lub przekształcenie informacji).

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

1. Odmowa udzielenia informacji może nastąpić ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna, przedsiębiorcy, i inne).
2. Podstawą do odmowy udzielenia informacji przetworzonej może być brak przesłanek do uznania, że przetworzenie informacji w zakresie wskazanym we wniosku jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Obowiązek rozważenia tej przesłanki spoczywa na instytucji rozpatrującej wniosek.
3. Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art.16.ust.2.pkt.1).
4. W przypadku niektórych rodzajów informacji publicznych obowiązują inne zasady rozpatrywania wniosków oraz ewentualnej odpłatności. W przypadku złożenia wniosku z powołaniem się na ustawę o dostępie do informacji publicznej w sprawie niepodlegającej przepisom tej ustawy, zainteresowany zostanie powiadomiony o właściwym sposobie załatwienia sprawy.

 

Opublikowane przez: Janina Rydzik | Data wprowadzenia: 2007-03-05 08:52:47 | Data modyfikacji: 2007-03-07 09:47:03.
Data wprowadzenia: 2007-03-05 08:52:47
Data modyfikacji: 2007-03-07 09:47:03
Opublikowane przez: Janina Rydzik
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Grodzisko Dolne 125
37-306
Kierownik Jednostki
mgr Jacek Chmura
Kontakt:
Tel: (+48 17) 24-28-265
Fax: (+48 17) 24-28-265
e-mail: urzad@grodziskodolne.pl