Wykaz sołectw


Gmina Grodzisko Dolne podzielona jest na 10 sołectw. Każde sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy. Wspólnie tworzą wspólnotę samorządową gminy Grodzisko Dolne. Organami sołectwa są: zebranie wiejskie, sołtys i Rada Sołecka.
Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie. Sołtys jest organem wykonawczym a Rada Sołecka jest organem wspomagającym sołtysa. 

Sołectwa oraz sołtysi Gminy Grodzisko Dolne: