Komisje Rady


Komisje stałe Rady Gminy w kadencji 2018 - 2023


Komisje stałe Rady Gminy

Komisja Rewizyjna

 1. Przewodniczący - radny Różycki Sylwester,
 2. Członek - radny Gdański Jerzy,
 3. Członek - radna Grabowiec Danuta,
 4. Członek - radny Grzywna Andrzej,
 5. Członek - radny Kryla Stanisław,
 6. Członek - radny Kulpa Stanisław,
 7. Członek - radny Miś Mariusz

Przedmiotem działania Komisji są sprawy:

Kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi, wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli - ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz, U. z 2015r. poz. 1515)


Komisja Budżetu i Finansów

 1. Przewodniczący - radna Trojnar Alicja,
 2. Członek - radny Gdański Jerzy,
 3. Członek - radny Grzywna Andrzej,
 4. Członek - radny Konieczny Zbigniew,
 5. Członek - radny Kryla Stanisław,
 6. Członek - radny Matuszek Kazimierz,
 7. Członek - radny Różycki Sylwester,
 8. Członek - radny Sigda Andrzej.

Przedmiotem działania Komisji są sprawy:

rolnictwa, leśnictwa, geodezji i gospodarki gruntami, sprawy budżetu i gospodarki finansowej gminy oraz sprawy rozwoju gospodarczego gminy, w tym: sprawy planowania przestrzennego, inwestycji, działalności gospodarczej, aktywizacji rynku pracy oraz gospodarki komunalnej.


Komisja Spraw Społecznych

 1. Przewodniczący - radna Miś Dorota,
 2. Członek - radny Gdański Andrzej,
 3. Członek - radna Grabowiec Danuta,
 4. Członek - radny Kulpa Stanisław,
 5. Członek - radny Miś Mariusz,
 6. Członek - radny Nicpoń Józef,
 7. Członek - radny Urban Wojciech.

Przedmiotem działania Komisji są sprawy:

oświaty, kultury, sportu i kultury fizycznej, ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz sprawy bezpieczeństwa – porządku publicznego i przeciwpożarowe.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Przewodniczący - radny Konieczny Zbigniew,
 2. Członek - radna Miś Dorota,
 3. Członek - radny Sigda Andrzej,
 4. Członek - radna Trojnar Dorota,
 5. Członek - radny Urban Wojciech.
 • Data aktualizacji: 2024-07-19 14:32
 • |
 • Licznik odwiedzin: 15 108 086