Komisje Rady


Komisje stałe Rady Gminy w kadencji 2014 - 2018


Komisje stałe Rady Gminy

Komisja Rewizyjna

 1. Ryfa Stanisław - przewodniczący komisji
 2. Miś Mariusz – zastępca przewodniczącego
 3. Grabowiec Danuta
 4. Kryla Stanisław
 5. Sołek Henryk

Przedmiotem działania Komisji są sprawy:

Kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi, wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli - ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz, U. z 2015r. poz. 1515)


Komisja Budżetu i Finansów

 1. Bechta Teresa – przewodnicząca komisji
 2. Matuszek Kazimierz – zastępca przewodniczącego
 3. Burek Rafał
 4. Jerzy Gdański
 5. Majkut Halina
 6. Kryla Stanisław
 7. Miś Mariusz
 8. Sołek Henryk

Przedmiotem działania Komisji są sprawy:

rolnictwa, leśnictwa, geodezji i gospodarki gruntami, sprawy budżetu i gospodarki finansowej gminy oraz sprawy rozwoju gospodarczego gminy, w tym: sprawy planowania przestrzennego, inwestycji, działalności gospodarczej, aktywizacji rynku pracy oraz gospodarki komunalnej.


Komisja Spraw Społecznych

 1. Dariusz Kopyt – przewodniczący komisji
 2. Mach Stanisław –zastępca przewodniczącego
 3. Gdański Andrzej
 4. Duda Dariusz
 5. Kasprzak Katarzyna
 6. Grabowiec Danuta
 7. Ryfa Stanisław

Przedmiotem działania Komisji są sprawy:

oświaty, kultury, sportu i kultury fizycznej, ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz sprawy bezpieczeństwa – porządku publicznego i przeciwpożarowe.

 • Data aktualizacji: 2024-07-19 14:32
 • |
 • Licznik odwiedzin: 15 107 918