Obowiązkowa segregacja śmieci


 

Od 1 stycznia 2020r. weszły w życie przepisy wprowadzające obowiązek segregacji odpadów przez wszystkich mieszkańców gminy. 

Do selektywnego gromadzenia odpadów stosujemy worki lub pojemniki w następującej kolorystyce oraz oznakowaniu:

  • żółty, oznaczony napisem ,,Metale i tworzywa sztuczne” – worek przeznaczony na tworzywa sztuczne, puszki, drobny złom, opakowania wielomateriałowe;
  • zielony,  oznaczony napisem ,,Szkło” – worek przeznaczony na szkło bezbarwne i kolorowe;
  • niebieski, oznaczony napisem ,,Papier” – worek przeznaczony na papier i tekturę;
  • brązowy, oznaczony napisem ,,Bio”  – worek przeznaczony na bioodpady stanowiące odpady komunalne;
  • szary, oznaczony napisem ,,Popiół i drobny gruz” – worek przeznaczony na drobny gruz budowlany i zimny popiół.

Pozostałe odpady, które nie nadają się do segregacji gromadzimy w czarnych workach, oznaczonych napisem ,,Zmieszane odpady komunalne” . Dodatkowo w okresie od kwietnia do października zostaje wprowadzona dodatkowa zbiórka worków czarnych na odpady zmieszane.  Szczegółowe zasady segregacji oraz dokładne terminy odbioru odpadów są określone w harmonogramie odbioru odpadów.

W przypadku, gdy w pojemnikach lub workach czarnych będą znajdować się odpady podlegające selektywnej zbiórce, pracownicy firmy odbierającej odpady zgłoszą ten fakt do Urzędu Gminy. Wówczas właściciel nieruchomości zapłaci podwójną stawkę za odpady.

W dniu zbiórki odpadów właściciel nieruchomości wystawia pojemniki lub worki z odpadami do granicy pasa drogi publicznej, uwzględnionej w trasie przejazdu odpowiednich służb. Odpady opakowaniowe powinny być w miarę możliwości oczyszczone z resztek produktów i zgniecione w celu zmniejszenia objętości. Worki lub pojemniki musza być oznakowane naklejkami z kodem kreskowym oraz odpowiednio zawiązane i zabezpieczone. Odpady zgromadzone w workach lub pojemnikach nieoznakowanych będą traktowane jak odpady zbierane w sposób nieselektywny.

Odpady problemowe tj. odpady wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny, zużyte opony, odpady budowlane, przeterminowane chemikalia itp. można przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodzisku Dolnym.

Odpady kuchenne i odpady zielone tzw. bioodpady zachęcamy gromadzić w przydomowym kompostowniku. Kompostownik należy zadeklarować w Urzędzie Gminy. Osoby, które zadeklarowały kompostownik będą miały obniżoną opłatę za odpady o 2 zł. brutto od osoby.

Harmonogram wywozu oraz zasady segregacji odpadów znajdują się w rubryce „ogłoszenia” w styczniowym numerze gazety.