Nowe Stawki za wywóz śmieci w roku 2020


 

Od 1 stycznia 2020r. w naszej gminie będą obowiązywać nowe, wyższe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Wynikiem wzrostu stawek opłat są rosnące w całej Polsce oraz w naszym regionie koszty odbioru i zagospodarowania odpadów. W niektórych gminach podwyżki opłat za wywóz odpadów komunalnych sięgają od 50% do 100 %. Średni wzrost opłaty od osoby w naszej gminie wyniesie 50%.

W listopadzie został ogłoszony przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Grodzisko Dolne na rok 2020r. Jedyną ofertę złożył Miejski Zakład Komunalny w Leżajsku i jest to kwota wyższa niż w roku 2019r. o ponad 320 tyś. zł.

Na koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi składa się:

  1. odbiór, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
  2. prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  3. zakup worków i drukowanie naklejek do znakowania worków,
  4. obsługa administracyjna systemu,
  5. ilość odbieranych odpadów komunalnych (w naszej gminie mieszkańcy oddają corocznie około 40 ton odpadów więcej w stosunku rok do roku),
  6. wzrost cen energii elektrycznej i tym samym wyższe koszty operacyjne zakładów przetwarzających odpady komunalne,
  7. drastyczny wzrost opłat środowiskowych od zezwoleń i zgód na prowadzenie działalności w zakresie działalności gospodarki odpadami (wzrost od 70% do 100%.).

Koszty wymienione wyżej zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach muszą być w całości pokrywane z opłat pobranych od właścicieli nieruchomości. Nie ma możliwości dopłaty do systemu z budżetu gminy.

W związku z powyższym opłaty muszą wzrosnąć, ponieważ system nie zbilansuje się w przypadku utrzymywania stawek opłat na dotychczasowym poziomie. Od stycznia 2020 roku stawki wynosić będą odpowiednio:

  1. 12,00 zł brutto od osoby w przypadku posiadania przydomowego kompostownika (wzrost w stosunku do roku obecnego o 4.00 zł brutto),
  2. 14,00 zł brutto od osoby w przypadku braku przydomowego kompostownika.

Od nowego roku ustawa wprowadza obowiązek segregacji odpadów komunalnych przez wszystkich mieszkańców.

Jest to sytuacja odwrotna niż dotychczas. Dotychczas mieszkaniec miał możliwość wyboru czy chce segregować odpady. Od 1 stycznia już takiej możliwości miał nie będzie. Nie będzie możliwości złożenia deklaracji  niesegregowania śmieci i płacenia wyższej stawki za odpady niesegregowane. Gdy firma odbierająca odpady stwierdzi, że mieszkaniec nie segreguje śmieci, poinformuje o tym Urząd Gminy, wówczas zostanie naliczona na tego mieszkańca kara w postaci dwukrotności stawki opłaty za odpady, o której mowa wyżej.

Zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie oznacza konieczności składania nowych deklaracji przez mieszkańców. Każdy z mieszkańców na początku nowego roku indywidualnie otrzyma informację otrzyma informację o wysokości opłaty na podstawie dotychczasowej deklaracji jaką złożył w urzędzie z kompletem kodów kreskowych oraz harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.

Na koniec należy przypomnieć o stałych obowiązkach każdego z mieszkańców w zakresie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. W przypadku zaistnienia zmiany co do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość ( np. narodziny, zgony, fakt zamieszkania nowych domowników oraz wyprowadzki) właściciel nieruchomości jest zobowiązany do dokonania korekty złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.