Informacja dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego


 

Rolnik utrzymujący świnie, który będzie chciał przemieszczać zwierzęta poza strefy ASF będzie musiał do 1 listopada br. posiadać plan bezpieczeństwa biologicznego. Jest to jedno z wymagań zawartych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego  Komisji  (UE)  2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwanego dalej RWK 2021/605.

Plan bezpieczeństwa biologicznego jest niezbędny przy przemieszczaniu świń z gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III.  Należy pamiętać, że brak spełniania tego wymogu po 31 października 2021r., będzie stanowił poważną przeszkodę dla możliwości wywozu świń poza te obszary.

Aby pomóc rolnikom w spełnieniu tego wymagania Inspekcja Weterynaryjna przygotowała wzory dokumentów. Na stronie:  https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin  dostępne są:

  • Wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa”.
  • Wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie.”
  • Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika  II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. 

Wzory tych dokumentów mają charakter poglądowy, co oznacza, że inne wcześniejsze plany sporządzone przez producentów świń, a odpowiadające wymaganiom RWK 2021/605 zatwierdzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii będą respektowane przez organy Inspekcji Weterynaryjnej. Sporządzone wzory dokumentów są kierowane przede wszystkim do rolników, którzy zwracają się do terenowych organów Inspekcji Weterynaryjnej o pomoc i wskazówki w tym zakresie.

Plany bezpieczeństwa biologicznego powinny zostać opracowane oraz zatwierdzone przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii przed 31 października 2021r.