REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
351. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - KGW Opaleniska - 27.02.2019r. 2019-02-27 11:35 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
352. Zaproszenie na sesję 2019-02-27 11:35 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
353. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w roku 2015 2019-02-27 11:35 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
354. Zaproszenie na sesję 2019-02-27 11:34 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
355. Zaproszenie na sesję 2019-02-27 11:34 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
356. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 27.02.2019r. 2019-02-27 11:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
357. Ogłoszenie o I przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 62/5 położonej w Opaleniskach 2019-02-27 11:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
358. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Grodzisko Dolne - RI.271.3.2019 2019-02-26 13:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
359. Remont dróg gminnych 2019-02-26 13:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
360. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - połączenie Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Grodzisko Dolne i Chodaczów wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci?. 2019-02-26 13:40 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
361. Obwieszczenie dot. inwestycji drogowej w Chodaczowie 2019-02-26 10:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
362. Zakup i dostawa kamienia drogowego dla potrzeb remontu dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2016 2019-02-26 10:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
363. Zawiadomienie o wezwaniu wnioskodawcę o uzupełnieniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: ,"Stacja bazowa telefonii cyfrowej 54613_Podlesie" 2019-02-26 10:45 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
364. Ogłoszenie Wójta Gminy Grodzisko Dolne o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Spotkanie integracyjne OSP w Chodaczowie z pokazem sprzętu pożarniczego" 2019-02-26 10:45 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
365. Ogłoszenie o naborze partnera do projektu przygotowywanego w ramach naboru finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV - Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.1 Zapobiegania i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP. 2019-02-25 14:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
366. Ogłoszenie o naborze partnera do projektu przygotowywanego w ramach naboru finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV - Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.1 Zapobiegania i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP. 2019-02-25 14:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
367. Ogłoszenie o naborze partnera do projektu przygotowywanego w ramach naboru finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV - Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.1 Zapobiegania i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP. 2019-02-25 14:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
368. Ogłoszenie o naborze partnera do projektu przygotowywanego w ramach naboru finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV - Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.1 Zapobiegania i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP. 2019-02-25 14:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
369. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2019-02-25 14:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
370. Ogłoszenie o naborze partnera do projektu przygotowywanego w ramach naboru finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV - Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.1 Zapobiegania i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP. 2019-02-25 14:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
371. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2019-02-25 14:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
372. Ogłoszenie o naborze partnera do projektu przygotowywanego w ramach naboru finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV - Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.1 Zapobiegania i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP. 2019-02-25 14:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
373. Zaproszenie na sesję 2019-02-25 14:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
374. Obwieszczenie Starosty Leżajskiego dot. przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1270R (Żołynia) gr. pow. ? Grodzisko Dolne, poprzez budowę chodnika w miejscowości Opaleniska i Zmysłówka, gmina Grodzisko Dolne, w km 2+675 - 4+338" 2019-02-25 14:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
375. Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Grodzisko Dolne 2019-02-25 14:02 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
376. Zaproszenie na sesję 2019-02-25 14:02 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
377. Urząd Gminy 2019-02-21 14:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
378. Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023 2019-02-21 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
379. Sprawozdanie Rb-NDS za rok 2015 2019-02-21 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
380. Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1274R w miejscowości Chodaczów i Laszczyny, gmina Grodzisko Dolne, w km 3+735 - 7+355" 2019-02-21 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
381. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Grodzisku Dolnym i Opaleniskach 2019-02-21 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
382. Ogłoszenie o I przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 889 położonej w Zmysłówce 2019-02-21 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
383. Obwieszczenie dot.zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowę chodnika w Opaleniskach 2019-02-21 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
384. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w Grodzisku Dolnym 2019-02-21 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
385. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1274R w miejscowości Chodaczów i Laszczyny, gmina Grodzisko Dolne, w km 3+735 - 7+355 2019-02-21 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
386. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1274R w miejscowości Chodaczów i Laszczyny, gmina Grodzisko Dolne, w km 3+735 - 7+355" 2019-02-21 14:24 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
387. Zaproszenie na sesję 2019-02-21 14:24 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
388. Remont chodnika na terenie gminy Grodzisko Dolne - I etap 2019-02-21 14:24 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
389. Obwieszczenie dot.zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowę chodnika w Opaleniskach 2019-02-21 14:24 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
390. SPRAWOZDANIE O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE, INNEJ NIŻ POMOC DE MINIMIS w roku 20015 2019-02-21 14:24 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
391. Obwieszczenie o podaniu do publicznej informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1274R w miejscowości Chodaczów i Laszczyny, gmina Grodzisko Dolne, w km 3+735 - 7+355 2019-02-21 14:24 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
392. Oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023 2019-02-21 14:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
393. Sprawozdanie Rb-NDS za rok 2015 2019-02-21 14:20 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
394. Oświadczenia majątkowe na zakończenie kadencji 2014-2018 2019-02-21 12:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
395. Informator 2019-02-21 12:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
396. Wójt Gminy Grodzisko Dolne ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w Grodzisku Górnym 2019-02-21 12:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
397. Ogłoszenie Wójta Gminy Grodzisko Dolne o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Integracja grodziskich kobiet"" 2019-02-21 12:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
398. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2019-02-21 12:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
399. WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GMINY GRODZISKO DOLNE I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 2019-02-21 12:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
400. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1270R (Żołynia) gr. pow. ? Grodzisko Dolne, poprzez budowę chodnika w miejscowości Opaleniska i Zmysłówka, gmina Grodzisko Dolne, w km 2+675 - 4+338" 2019-02-21 12:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 8 z 45


powrót na górę strony