REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
301. Zawiadomienie Starosty Leżajskiego o zebranych materiałach i dowodach do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia "Scalenie gruntów wsi Grodzisko Dolne" 2019-03-26 14:32 Grzegorz Potaczała aktualizacja treści
302. Obwieszczenie Starosty Leżajskiego o możliwości składaniu uwag i wniosków w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Scalenie gruntów wsi Grodzisko Dolne" 2019-03-26 14:18 Grzegorz Potaczała aktualizacja treści
303. Oświadczenia majątkowe za rok 2015. 2019-03-25 12:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
304. Ogłoszenie o naborze partnera do projektu przygotowywanego w ramach naboru finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV - Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.1 Zapobiegania i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP. 2019-03-25 09:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
305. Zawiadomienie o wycofaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Wydobywaniu kruszywa naturalnego (kopalina pospolita) ze złoża ,"Chodaczów ? Jarosz 1" metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 1,95 ha bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Chodaczów, gmina Grodzisko Dolne, powiat leżajski, woj. podkarpackie" oraz o zgromadzonych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji administracyjnej. 2019-03-25 09:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
306. Oświadczenie majątkowe za rok 2015. 2019-03-25 09:23 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
307. Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Grodzisko Dolne - RI.271.6.2019 2019-03-22 13:20 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
308. Ogłoszenia o pracę 2019-03-22 13:20 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
309. Sprawozdanie z realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych dla Gminy Grodzisko Dolne na lata 2015-2018 finansowanego ze środków Gminy Grodzisko Dolne 2019-03-22 11:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
310. Ogłoszenie o naborze na stanowisko do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych 2019-03-22 08:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
311. Ogłoszenie o naborze na stanowisko do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych 2019-03-22 08:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
312. Protokół Nr XXI/1/2016 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 05.07. 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 2019-03-22 08:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
313. Protokół Nr XXI/1/2016 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 05.07. 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 2019-03-22 08:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
314. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej (zwrot podatku akcyzowego) w 2018 roku sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) 2019-03-21 15:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
315. Protokół nr XX/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 23.06.2016r. 2019-03-21 15:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
316. Protokół Nr XVIII/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 22 kwietnia 2016r. w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym 2019-03-21 12:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
317. Protokół Nr XVI/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 17 lutego 2016r.w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 2019-03-21 12:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
318. Protokół Nr XVII/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 2019-03-21 12:51 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
319. Protokół Nr XIX/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 31 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 2019-03-21 12:51 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
320. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - KGW Wólka Grodziska - 21.03.2019r. 2019-03-21 08:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
321. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonych w Grodzisku Górnym 2019-03-21 08:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
322. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Grodzisku Górnym 2019-03-21 08:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
323. Wykaz nieruchomości przenzaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Grodzisku Górnym 2019-03-21 08:23 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
324. Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach w sprawie prowadzonego postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - połączenie Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Grodzisko Dolne i Chodaczów wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci". 2019-03-21 08:23 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
325. Zaproszenie na sesję 2019-03-20 08:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
326. Zaproszenie na sesję 2019-03-20 08:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
327. Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Grodzisko Dolne - RI.271.6.2019 2019-03-19 14:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
328. Ogłoszenia o wynikach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" 2019-03-19 14:57 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
329. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - KGW Laszczyny - 18.03.2019r. 2019-03-18 14:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
330. Remont drogi gminnej Nr 10 4558R "Na Zaborcze" w km 0+000-0+870 położonej na terenie miejscowości Grodzisko Górne i Grodzisko Dolne 2019-03-15 11:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
331. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - połączenie Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Grodzisko Dolne i Chodaczów wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci". 2019-03-15 11:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
332. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2015R. 2019-03-15 11:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
333. Ogłoszenie o I przetargu ustnym na dzierżawę działek położonych w Grodzisku Dolnym 2019-03-15 11:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
334. Projekt Inkubatora Lokalnego Przetwórstwa Mięsa 2019-03-15 11:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
335. Ogłoszenie o I przetargu ustnym na dzierżawę działek położonych w Grodzisku Dolnym 2019-03-15 11:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
336. Projekt Inkubatora Lokalnego Przetwórstwa Mięsa 2019-03-15 11:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
337. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2015R. 2019-03-15 11:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
338. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - połączenie Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Grodzisko Dolne i Chodaczów wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci". 2019-03-15 11:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
339. Remont drogi gminnej Nr 10 4558R "Na Zaborcze" w km 0+000-0+870 położonej na terenie miejscowości Grodzisko Górne i Grodzisko Dolne 2019-03-15 11:41 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
340. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej sporządzony za rok 2018 2019-03-15 09:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
341. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Grodzisko Dolne 2019-03-15 09:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
342. Dowóz dzieci w roku szkolnym 2016/2017 do: Szkoły Podstawowej w Grodzisku Dolnym, Szkoły Podstawowej w Grodzisku Górnym, Gimnazjum w Grodzisku Dolnym i Gimnazjum w Grodzisku Górnym 2019-03-15 07:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
343. Zarządzenie Nr 19/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 1 marca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2019-03-14 09:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
344. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Wydobywaniu kruszywa naturalnego (kopalina pospolita) ze złoża "Chodaczów ? Jarosz 1" metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 1,95 ha bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Chodaczów, gmina Grodzisko Dolne, powiat leżajski, woj. podkarpackie" 2019-03-14 09:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
345. Zarządzenie Nr 18/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 1 marca 2019r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Grodzisko Dolne 2019-03-14 09:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
346. Zarządzenie Nr 18/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 1 marca 2019r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Grodzisko Dolne 2019-03-14 09:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
347. Projekt zagospodarowania terenu: zbiornik wodny CZYSTE oraz park za GOK'IEM 2019-03-14 09:55 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
348. Zarządzenie Nr 17/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2019-03-14 09:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
349. Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Stacja bazowa telefonii cyfrowej 54613_Podlesie". 2019-03-14 09:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
350. Zarządzenie Nr 16/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacji pracy Szkoły Podstawowej w Grodzisku Dolnym 2019-03-14 09:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 7 z 45


powrót na górę strony