REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
251. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chodaczowie, gmina Grodzisko Dolne" 2019-03-27 13:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
252. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chodaczowie, gmina Grodzisko Dolne" 2019-03-27 13:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
253. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - połączenie Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Grodzisko Dolne i Chodaczów wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci". 2019-03-27 13:19 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
254. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - połączenie Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Grodzisko Dolne i Chodaczów wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci". 2019-03-27 13:19 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
255. Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Grodzisko Dolne" 2019-03-27 13:14 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
256. Zarządzenie nr 43/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016r. 2019-03-27 09:58 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
257. Zawiadomienie Starosty Leżajskiego o zebranych materiałach i dowodach do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia "Scalenie gruntów wsi Grodzisko Dolne" 2019-03-27 09:58 Grzegorz Potaczała aktualizacja treści
258. Zarządzenie Nr 24/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 25 marca 2019r. w sprawie udziału gminy Grodzisko Dolne w ćwiczeniach powiatu leżajskiego nt. ?Sprawdzenie przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań obronnych oraz doskonalenie procedur kierowania wybranymi obszarami przygotowań obronnych? 2019-03-27 09:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
259. Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - połączenie Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Grodzisko Dolne i Chodaczów wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci". 2019-03-27 09:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
260. Obwieszczenie zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - połączenie Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Grodzisko Dolne i Chodaczów wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci". 2019-03-27 09:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
261. Zarządzenie Nr 23/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 21 marca 2019r. w sprawie powołania sołeckich komicji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów sołtysów w Gminie Grodzisko Dolne, przyjęcia regulaminu pracy komisji oraz ustalenia wzorów kart do głosowania 2019-03-27 09:53 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
262. Zarządzenie Nr 22/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 20 marca 2019r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ? Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy Grodzisko Dolne 2019-03-27 09:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
263. Zarządzenie nr 46/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku 2019-03-27 09:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
264. Zarządzenie Nr 21/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 15 marca 2019r. w sprawie nadania Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 2019-03-27 09:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
265. Zarządzenie nr 45/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie wyznaczenia terminy składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w formie dofinasowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - Wyprawka Szkolna 2019-03-27 09:52 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
266. Zarządzenie Nr 20/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 13 marca 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r. 2019-03-27 09:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
267. Zarządzenie nr 44/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położnej w Grodzisku Górnym 2019-03-27 09:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
268. Zarządzenie nr 43/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016r. 2019-03-26 14:32 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
269. Zawiadomienie Starosty Leżajskiego o zebranych materiałach i dowodach do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia "Scalenie gruntów wsi Grodzisko Dolne" 2019-03-26 14:32 Grzegorz Potaczała aktualizacja treści
270. Obwieszczenie Starosty Leżajskiego o możliwości składaniu uwag i wniosków w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Scalenie gruntów wsi Grodzisko Dolne" 2019-03-26 14:18 Grzegorz Potaczała aktualizacja treści
271. Oświadczenia majątkowe za rok 2015. 2019-03-25 12:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
272. Ogłoszenie o naborze partnera do projektu przygotowywanego w ramach naboru finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV - Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.1 Zapobiegania i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP. 2019-03-25 09:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
273. Zawiadomienie o wycofaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Wydobywaniu kruszywa naturalnego (kopalina pospolita) ze złoża ,"Chodaczów ? Jarosz 1" metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego 1,95 ha bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego w miejscowości Chodaczów, gmina Grodzisko Dolne, powiat leżajski, woj. podkarpackie" oraz o zgromadzonych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji administracyjnej. 2019-03-25 09:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
274. Oświadczenie majątkowe za rok 2015. 2019-03-25 09:23 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
275. Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Grodzisko Dolne - RI.271.6.2019 2019-03-22 13:20 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
276. Ogłoszenia o pracę 2019-03-22 13:20 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
277. Sprawozdanie z realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych dla Gminy Grodzisko Dolne na lata 2015-2018 finansowanego ze środków Gminy Grodzisko Dolne 2019-03-22 11:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
278. Ogłoszenie o naborze na stanowisko do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych 2019-03-22 08:03 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
279. Ogłoszenie o naborze na stanowisko do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych 2019-03-22 08:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
280. Protokół Nr XXI/1/2016 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 05.07. 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 2019-03-22 08:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
281. Protokół Nr XXI/1/2016 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 05.07. 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 2019-03-22 08:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
282. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej (zwrot podatku akcyzowego) w 2018 roku sporządzony na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) 2019-03-21 15:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
283. Protokół nr XX/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 23.06.2016r. 2019-03-21 15:21 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
284. Protokół Nr XVIII/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 22 kwietnia 2016r. w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym 2019-03-21 12:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
285. Protokół Nr XVI/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 17 lutego 2016r.w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 2019-03-21 12:51 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
286. Protokół Nr XVII/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 2019-03-21 12:51 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
287. Protokół Nr XIX/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 31 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 2019-03-21 12:51 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
288. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - KGW Wólka Grodziska - 21.03.2019r. 2019-03-21 08:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
289. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonych w Grodzisku Górnym 2019-03-21 08:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
290. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w Grodzisku Górnym 2019-03-21 08:23 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
291. Wykaz nieruchomości przenzaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Grodzisku Górnym 2019-03-21 08:23 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
292. Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach w sprawie prowadzonego postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - połączenie Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Grodzisko Dolne i Chodaczów wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci". 2019-03-21 08:23 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
293. Zaproszenie na sesję 2019-03-20 08:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
294. Zaproszenie na sesję 2019-03-20 08:43 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
295. Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Grodzisko Dolne - RI.271.6.2019 2019-03-19 14:57 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
296. Ogłoszenia o wynikach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych" 2019-03-19 14:57 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
297. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - KGW Laszczyny - 18.03.2019r. 2019-03-18 14:29 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
298. Remont drogi gminnej Nr 10 4558R "Na Zaborcze" w km 0+000-0+870 położonej na terenie miejscowości Grodzisko Górne i Grodzisko Dolne 2019-03-15 11:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
299. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - połączenie Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Grodzisko Dolne i Chodaczów wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci". 2019-03-15 11:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
300. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2015R. 2019-03-15 11:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 6 z 45


powrót na górę strony