REJESTR ZMIAN

Lp. Tytuł artykułu Data zmiany Opublikował Czynność
51. Projekt zagospodarowania terenu: zbiornik wodny CZYSTE oraz park za GOK'IEM 2019-03-08 11:47 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
52. ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO O CHARAKTERZE KULTUROTWORCZYM OBEJMUJĄCE NASTĘPUJĄCE ELEMENTY: CIĄGI SPACEROWE, ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY, ZIELEŃ PARKOWA, PLACE ZABAW ORAZ OŚWIETLENIE TERENU I INSTALACJA CHŁODZENIA MGŁĄ WODNĄ - NA DZIAŁKACH NR EWID. 305, 306, 307 W GRODZISKU DOLNYM - RI.271.7.2019 2019-03-07 08:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
53. Zakup i dostawa kamienia drogowego dla potrzeb remontu dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2016 2019-03-07 08:42 Grzegorz Potaczała aktualizacja treści
54. Zakup i dostawa kamienia drogowego dla potrzeb remontu dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2016 2019-03-07 08:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
55. Ogłoszenia o pracę 2019-03-06 14:27 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
56. Ogłoszenie o naborze na stanowisko do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych 2019-03-06 14:26 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
57. Ogłoszenia o pracę 2019-03-06 14:22 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
58. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodzisko Dolne na lata 2015-2020 2019-03-05 09:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
59. Przebudowa drogi gminnej Nr 104574 R - Grodzisko Dolne k/SKR-u w km 0+000 - 0+328 - RI.271.2.2019 2019-03-05 09:54 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
60. Strategia Rozwoju Gminy Grodzisko Dolne na lata 2016-2020 2019-03-05 09:35 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
61. Zakup i dostawa kamie nia drogowego dla potrzeb remontu dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2016 2019-03-05 08:42 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
62. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2015. 2019-03-04 13:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
63. Projekt zagospodarowania terenu ? zbiornik wodny CZYSTE oraz park za GOK'IEM 2019-03-04 13:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
64. Zawiadomienie o ponownym wezwaniu wnioskodawcę o uzupełnieniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Stacja bazowa telefonii cyfrowej 54613_Podlesie". 2019-03-04 13:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
65. Oświadczenia majątkowe za rok 2015. 2019-03-04 13:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
66. Oświadczenia majątkowe za rok 2015. 2019-03-04 13:01 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
67. Biuro Rady Gminy 2019-02-28 13:02 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
68. Zarządzenie nr 15/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2019-02-28 09:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
69. Zarządzenie Nr 14/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisko Dolne w 2019 r. 2019-02-28 09:37 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
70. Zarządzenie Nr 13/19 Wójta Gminy Grodzisko Dolne - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 14 lutego 2019r. w sprawie ustalenia planu działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i bezpieczeństwa Gminy Grodzisko Dolne na 2019 rok 2019-02-28 09:36 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
71. Gospodarka odpadami 2019-02-27 14:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
72. Jak i kiedy płacimy za odpady komunalne? Cennik  i terminy płatności w roku 2019 2019-02-27 14:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
73. Jak i kiedy płacimy za odpady komunalne? Cennik  i terminy płatności w roku 2019 2019-02-27 14:25 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
74. Zaproszenie na sesję 2019-02-27 14:24 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
75. Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Grodzisko Dolne - RI.271.6.2019 2019-02-27 14:00 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
76. Obwieszczenie w sprawie budowy słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją 2019-02-27 13:59 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
77. Jak i kiedy płacimy za odpady komunalne? Cennik  i terminy płatności w roku 2019 2019-02-27 13:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
78. Jak i kiedy płacimy za odpady komunalne? Cennik  i terminy płatności w roku 2019 2019-02-27 13:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
79. Projekt zagospodarowania terenu: zbiornik wodny CZYSTE oraz park za GOK'IEM 2019-02-27 13:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
80. Zaproszenie na sesję 2019-02-27 13:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
81. Projekt zagospodarowania terenu: zbiornik wodny CZYSTE oraz park za GOK'IEM 2019-02-27 13:45 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
82. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - KGW Opaleniska - 27.02.2019r. 2019-02-27 11:35 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
83. Zaproszenie na sesję 2019-02-27 11:35 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
84. Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w roku 2015 2019-02-27 11:35 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
85. Zaproszenie na sesję 2019-02-27 11:34 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
86. Zaproszenie na sesję 2019-02-27 11:34 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
87. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - 27.02.2019r. 2019-02-27 11:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
88. Ogłoszenie o I przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 62/5 położonej w Opaleniskach 2019-02-27 11:30 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
89. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Grodzisko Dolne - RI.271.3.2019 2019-02-26 13:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
90. Remont dróg gminnych 2019-02-26 13:40 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
91. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - połączenie Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Grodzisko Dolne i Chodaczów wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci?. 2019-02-26 13:40 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
92. Obwieszczenie dot. inwestycji drogowej w Chodaczowie 2019-02-26 10:56 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
93. Zakup i dostawa kamienia drogowego dla potrzeb remontu dróg gminnych na terenie gminy Grodzisko Dolne w roku 2016 2019-02-26 10:46 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
94. Zawiadomienie o wezwaniu wnioskodawcę o uzupełnieniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: ,"Stacja bazowa telefonii cyfrowej 54613_Podlesie" 2019-02-26 10:45 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
95. Ogłoszenie Wójta Gminy Grodzisko Dolne o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Spotkanie integracyjne OSP w Chodaczowie z pokazem sprzętu pożarniczego" 2019-02-26 10:45 Krzysztof Laskowski usunięcie artykułu
96. Ogłoszenie o naborze partnera do projektu przygotowywanego w ramach naboru finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV - Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.1 Zapobiegania i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP. 2019-02-25 14:11 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
97. Ogłoszenie o naborze partnera do projektu przygotowywanego w ramach naboru finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV - Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.1 Zapobiegania i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP. 2019-02-25 14:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
98. Ogłoszenie o naborze partnera do projektu przygotowywanego w ramach naboru finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV - Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.1 Zapobiegania i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP. 2019-02-25 14:05 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
99. Ogłoszenie o naborze partnera do projektu przygotowywanego w ramach naboru finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV - Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.1 Zapobiegania i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP. 2019-02-25 14:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści
100. Obwieszczenie - jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 2019-02-25 14:04 Krzysztof Laskowski aktualizacja treści

Strona: 2 z 40


powrót na górę strony