Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2020-10-31 03:12:03

Wszystkie aktualności

Komunikat

W związku z licznymi informacjami od służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców, dotyczących utrudnień w dotarciu pod wskazany adres w szczególności w godzinach wieczorowo-nocnych z powodu nierealizowania przez wielu właścicieli, użytkowników nieruchomości obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, dzielnicowi Posterunku Policji w Grodzisku Dolnym informują, że w ramach planu działania priorytetowego w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. będą prowadzić kontrole dotyczące prawidłowego oznakowania posesji. Celem działania będzie informowanie mieszkańców o obowiązku prawidłowego oznakowania posesji. Należy pamiętać, że w przypadku potrzeby nagłej pomocy liczy się każda minuta.

Oznaczenie posesji nieruchomości zawarte jest w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne art. 47b ust. 1 i 4, który mówi, że:

„właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru”, „ w przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu”.

Niedopełnienie obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości uregulowane jest w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń 

Art. 64§1 Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany.

  • §2 tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.