Gmina Grodzisko Dolne

e-mail: urzad@grodziskodolne.pl
www: bip.grodziskodolne.pl
Data wydruku: 2020-10-31 03:37:10

Wszystkie aktualności

Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu  19 grudnia 2019r. tj. w czwartek o godz. 9.00 w sali narad w budynku GOPS w Grodzisku Dolnym odbędzie XIV Sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne.

 Proponowany porządek obrad:

  1. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.
  2. Otwarcie sesji.
  3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
  4. Uchwalenie budżetu Gminy Grodzisko Dolne na rok 2020.
  5. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne na lata 2020-2030.
  6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodzisko Dolne,                                                                                 

2) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,                                                                                    

3) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,       

4) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2019,                                                             

5) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy,                                                                    

6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leżajskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1267R Wólka Grodziska – Kopanie Żołyńskie w km 0+000 – 3 + 305 w m. Wólka Grodziska, Grodzisko Górne, Zmysłówka”.                                                      

          7.Sprawy różne i wolne wnioski. 

          8.Zamknięcie sesji.

Posiedzenia Komisji Rady Gminy odbędą się w dniu 17 grudnia 2019r. tj. wtorek w sali narad w budynku GOPS w Grodzisku Dolnym:

1) Komisji Spraw Społecznych o godz. 9.00 

2) Komisji Budżetu i Finansów o godz. 16.00.