XIII Sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne


 

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu  29 listopada 2019r. tj. w piątek o godz. 9.00 w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne.

Proponowany porządek obrad:

  1. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.
  2. Otwarcie sesji.
  3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
  4. Zapoznanie się z projektem budżetu Gminy Grodzisko Dolne na rok 2020.
  5. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie nadania statutu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach,

2) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,

3) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2019,

4) w sprawie obniżenia ceny 1q żyta stosowanej do obliczania podatku rolnego,

5) w sprawie ustalenia kwoty dopłaty do 1 m2 ścieków,

6) w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,

7) w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej,

8) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Grodzisko Dolne,

9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Grodzisko Dolne,

10) w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Grodzisko Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok.

  1. Sprawy różne i wolne wnioski.
  2. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 27 listopada 2019r. tj. środa  godz. 16.00 w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym.

Tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie materiałów ujętych w porządku obrad XIII sesji  Rady Gminy.