Sesja Rady Gminy


 

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że w dniu  25 października 2019r. tj. w piątek o godz. 16.00 w Ośrodku Kultury w Grodzisku Dolnym odbędzie XII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne.

 Proponowany porządek obrad:

  1. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie kworum.
  2. Otwarcie sesji.
  3. Uroczyste wręczenie stypendiów szczególnie uzdolnionej młodzieży z terenu Gminy Grodzisko Dolne.
  4. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
  5. Informacja o realizacji zadań oświatowych w Gminie Grodzisko Dolne.
  6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2019,

2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy,

3) w sprawie obniżenia ceny 1q żyta stosowanej do obliczania podatku rolnego,

4) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym,

5) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym.

  1. Zapoznanie się z informacją o wywiązaniu się z obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych.
  2. Sprawy różne i wolne wnioski.
  3. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne.

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 23 października 2019r. tj. środa godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematem posiedzenia będzie zaopiniowanie materiałów ujętych w porządku obrad XII sesji  Rady Gminy.