rok 2016


Zarządzenie nr 7/16 Wójta Gminy Grodzisko Dolne z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wyłonienie partnera do realizacji projektu w ramach Osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.


  • Data aktualizacji: 2020-07-14 11:57
  • |
  • Licznik odwiedzin: 10 750 604