Gminny Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów


 

W 2013 r. powstał Gminny Program Stypendialny, który ma na celu wspieranie, docenianie i promowanie uzdolnionych uczniów, którzy osiągają wybitne wyniki m. in. w dziedzinach nauki, kultury i sportu. Zgodnie z przyjętymi założeniami, jednorazowe stypendia przyznawane są dwa razy do roku. 

O stypendia mogą ubiegać się uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy oraz uczniowie szkół średnich, którzy są zameldowani w gminie.

Prawo do ubiegania się o stypendium daje m.in. wysoka średnia ocen lub miejsce premiowane na konkursach co najmniej szczebla wojewódzkiego.

Stypendium wypłacane jest jednorazowo na okres półroczny. Jego wysokość ustalana jest corocznie zarządzeniem Wójta w ramach środków budżetowych na dany rok i wynosi:

  1. Stypendium I stopnia – wysokość stypendium w kwocie od 500 do 1000 zł
  2. Stypendium II stopnia – wysokość stypendium w kwocie od 250 do 750 zł
  3. Stypendium III stopnia – wysokość stypendium w kwocie od 100 do 500 zł

Wnioski o przyznanie stypendium składa się do Wójta w terminach:

  • do 20 września,
  • do 20 lutego.

Zgodnie z założeniami programu, każdemu uczniowi, który uzyska stypendium wręczony zostanie pamiątkowy dyplom w trakcie posiedzenia sesji Rady Gminy.

Szczegółowe zasady ubiegania się i przyznawania stypendium przyjęte zostały Uchwałą Rady Gminy Grodzisko Dolne w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania uzdolnionych uczniów.

Pliki do pobrania: