Uroczyste otwarcie nowej części kompleksu budynków


 
 
 
 

W czwartek 19 grudnia miało miejsce uroczyste otwarcie nowej części kompleksu budynków, w których znajdują się pomieszczenia: Urzędu Gminy, Dziennego Domu Pomocy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W uroczystości otwarcia i poświęcenia budynku udział wzięli: Ks. Jan Kuca– proboszcz Parafii pw. Św. Barbary i Anny w Grodzisku Dolnym, wójt gminy Jacek Chmura, zastępca wójta Mariusz Jasic, sekretarz gminy Adam Chmura, przewodniczący rady gminy Kazimierz Matuszek, radni, sołtysi oraz zaproszeni goście.

W czasie uroczystych przemówień nie zabrakło słów podziękowania dla wszystkich, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do powstania tego miejsca.

Rozbudowa budynku służy wielu potrzebom i celom jakie realizuje gmina dla swoich mieszkańców.

Dzienny Dom Pomocy jest miejscem poprawy jakości życia najstarszych jej mieszkańców. Seniorzy mogą uczestniczyć w zajęciach ruchowych, plastycznych, muzyczno-teatralnych, komputerowych czy rekreacyjno-kulturowych. Mają również zapewnione posiłki, wsparcie psychologiczne oraz opiekę pielęgniarki.

Dom organizuje ponadto kursy i warsztaty tematyczne.

Zdaniem wójta gminy, placówka tego typu była bardzo potrzebna. Dzięki niej seniorzy mogą rozwijać swoje pasje a spędzając czas w towarzystwie nie są skazani na samotność.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał nową siedzibę, w której zarówno pracownicy jak i mieszkańcy gminy zyskali lepsze warunki pracy i obsługę klienta. Infrastruktura pozwala na łatwe i bezproblemowe korzystanie z usług GOPSu. Przed budynkiem znajduje się wiele bezpłatnych miejsc parkingowych, stoiska na rowery, a w samym budynku winda ułatwiająca poruszanie się po budynku szczególnie osobom niepełnosprawnym i starszym. Układ pomieszczeń i ich wielkość gwarantuje przyjemną i sprawną obsługę klienta.

Urząd Gminy po rozbudowie budynku uzyskał nową salę konferencyjną, w której odbywają się sesje rady gminy, uroczystości zawarcia związku małżeńskiego oraz inne spotkania ważne dla życia gminy i jej mieszkańców. W nowej części kompleksu znajdować się będzie również kasa.

Inwestycja została zrealizowana w ramach zadania pn. „Budowa Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych wraz z nową siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym realizowany w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.”.

Łączna wartość inwestycji wyniosła 5 mln 484 tys. zł, z czego 2 mln 883 tys. zł to dofinansowanie.