Gmina Grodzisko Dolne posiada bogate tradycje pożarnicze. Pierwsze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej powstały już z końcem XIX w.  Najstarsze jednostki to OSP OSP Grodzisko Dolne „Miasto” i OSP Grodzisko Dolne, które powstały w 1886 i 1888 r. Obecnie na terenie gminy funkcjonuje 9 jednostek OSP. Najmłodsza jednostka – OSP Grodzisko Nowe powstała w 2007 r. Wszystkie jednostki skupiają łącznie 547 członków, w tym 55 kobiet. Trzy jednostki, tj. OSP Grodzisko Dolne, OSP Grodzisko Dolne „Miasto” i OSP Grodzisko Górne, włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

W latach 2007-2014 dzięki zaangażowaniu środków zewnętrznych dokonano znaczącej poprawy bazy lokalowej Ochotniczych Straży Pożarnych. Wykonano termomodernizację i adaptację wnętrz remiz jednostek: OSP Chodaczów, OSP Grodzisko Dolne, OSP Grodzisko Dolne „Miasto”, OSP Grodzisko Górne. OSP Wólka Grodziska wraz ze szkołą podstawową otrzymała siedzibę w nowopowstałym budynku wielofunkcyjnym. W dwóch przypadkach: Laszczyny i Podlesie w jednym budynku oprócz strażnicy, usytuowano placówkę dla osób niepełnosprawnych. Dzięki zaangażowaniu pracy strażaków z jednostki OSP Grodzisko Nowe, w miejscowości tej powstała nowa strażnica wraz z garażem.

Ochronę przeciwpożarową na terenie Gminy Grodzisko sprawuje 9 jednostek OSP. Wszystkie jednostki zgłoszone są i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Dodatkowo trzy jednostki gminy tj. OSP Grodzisko Dolne, OSP Grodzisko Górne, OSP Grodzisko Dolne „ Miasto” włączone zostały do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

Ochotnicza Straż Pożarna Grodzisko Górne


 

Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku Górnym została zawiązana 13 października 1929 roku. W tym właśnie dniu z inicjatywy ówczesnego naczelnika gminy – Piotra Kulpy – odbyło się w jego domu zebranie założycielskie, a nowo powstała drużyna liczyła 24 członków. W celu zgromadzenia środków na zakup sprzętu i umundurowanie, organizowano festyny i przedstawienia teatralne w miejscowej szkole podstawowej.

W 1931 roku wystąpiono z inicjatywą budowy Domu Ludowego, jednak wybuch wojny i okupacja zahamowały na kilka lat rozwój jednostki.

Działalność drużyny reaktywowana została w 1944 roku, kiedy to przystąpiono do regularnych ćwiczeń, a także zakupu sprzętów. Najpoważniejszym problemem był brak odpowiedniego lokum, dlatego też 22 maja 1958 roku, w czynie społecznym rozpoczęto budowę długo oczekiwanej remizy OSP. Materiały budowlane zwozili druhowie wozami konnymi i magazynowali we własnych gospodarstwach. Prace przy budynku posuwały się szybko. Mimo braku gotówki i materiałów udało się je dokończyć i 31 października 1961 roku odbyła się uroczystość oddania do użytku nowego obiektu OSP.

Z biegiem lat wykonano szereg dalszych prac, obejmujących ogrodzenie, rozbudowę świetlicy, doposażenie i unowocześnienie obiektu oraz konserwację sprzętu i pomieszczeń. W 2002 roku przy remizie wykonany został „Grzybek”.

12 września 2004 roku w 75 rocznicę powstania jednostki, społeczny Komitet Fundacji Sztandaru pod przewodnictwem Zbigniewa Rynasiewicza– starosty leżajskiego, ufundował sztandar oraz tablicę pamiątkową. Uroczystego wręczenia Sztandaru oraz odznaczenia go „Złotym znakiem Związku OSP” dokonał dh Mieczysław Kot- sekretarz Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Rzeszowie.

Jednostka uczestniczyła w licznych akcjach ratowniczych. Druhowie brali udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych, m.in. przy gaszeniu pożaru kompleksów leśnych w Kuźni Raciborskiej (1991)i Sandomierza (2001) oraz wielu innych akcjach na terenie województwa, powiatu, nie mówiąc o terenie Gminy Grodzisko Dolne.

Od 1995 roku jednostka jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i dzięki środkom z tego tytułu, poprawia się z roku na rok wyposażenie sprzętowe jednostki, a tym samym poprawia się jej mobilność i bezpieczeństwo lokalnej społeczności.

Więcej informacji na stronie OSP Grodzisko Górne - http://www.osp.grodziskogorne.pl/